Privacy verklaring

 

Privacy Verklaring
Tunturi New Fitness BV
Versie 21 maart 2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring informeren we u over de wijze waarop Tunturi New Fitness BV met uw persoonlijke gegevens omgaat, onder meer ten aanzien van de vraag welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze dienstverlening, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij met uw privacy omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Tunturi New Fitness BV.  

Tunturi New Fitness BV. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website,www.tunturi.com(de “Website”) en dienstverlening en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Met “Persoonsgegevens” bedoelen wij de persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy, meer specifiek artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Welke informatie we van u ontvangen en bewaren hangt af van de wijze waarop u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of website. Hieronder kunt u meer lezen over de volgende onderwerpen:

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen en met wie delen wij ze eventueel?
 2. Bij gebruik van onze Website;
 3. Wanneer u contact met ons opneemt omtrent service-vragen of het bestellen van een onderdeel via het service-formulier;
 4. Wanneer u op een andere manier contact met ons opneemt omtrent overige vragen;
 5. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.
 6. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 8. Inzage, correctie en wijziging van uw gegevens en andere rechten die u toekomen;
 9. Contactgegevens en wijzigingen aan deze privacyverklaring.

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerkingen en met wie delen wij ze eventueel?

In het kader van onze dienstverlening legt Tunturi New Fitness BV. verschillende (Persoons)gegevens vast. Het hangt af van de manier waarop u onze Website en/of dienstverlening gebruikt, om welke gegevens het gaat. U kunt onze dienstverlening op de volgende manieren gebruiken:

 1. U bezoekt onze Website alleen;
 2. U neemt contact met ons op omtrent service-vragen of het bestellen van een onderdeel via het service-formulier;
 3. U neemt contact met ons op omtrent overige vragen.

Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, met welke grondslag we de gegevens verwerken en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen uw gegevens nooit zonder uw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we uw gegevens niet om marketingdoeleinden aan derde partijen verkopen.

In aanvulling op de hieronder beschreven situaties waarin wij Persoonsgegevens delen, worden Persoonsgegevens die Tunturi New Fitness BV verzamelt via gebruik van de Website mogelijk gedeeld in geval van:

 • Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van Tunturi New Fitness BV of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan Tunturi New Fitness BV, kunnen Persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa;
 • Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien Tunturi New Fitness BV gerechtvaardigd overtuigd van mag zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, kunnen Persoonsgegevens worden geopenbaard of gedeeld.
 1. U bezoekt onze Website alleen

 Lees hier over ons Cookiebeleid.

 1. U neemt contact met ons op omtrent service-vragen of het bestellen van een onderdeel via het service-formulier;
  Wanneer u zich via onze Website aanmeldt via het serviceformulier voor service-vragen of voor het bestellen van een onderdeel, vragen wij u om gegevens, waaronder Persoonsgegevens te verstrekken die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.

Welke (Persoons)gegevens verzamelen we:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Bij een servicevraag: welk producttype het betreft, inclusief serienummer, aankoopdatum;
 • Uw gebruik van het product per dag;
 • Eventuele error codes;
 • Gegevens van de dealer waar u het product heeft gekocht;
 • Indien u een klacht meldt; uw klachtomschrijving;
 • Indien u een onderdeel wilt bestellen: het onderdeelnummer;
 • Eventuele andere opmerkingen die u invult op het formulier.

Met welk doel:

Tunturi New Fitness BV maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;
 • We gebruiken de gegevens om u te helpen bij servicevragen of om een oplossing te vinden voor door u gestelde klachten;
 • We gebruiken de gegevens om u te adviseren bij het bestellen van een onderdeel en de daadwerkelijke bestelling te verwerken, oftewel, om de overeenkomst met u uit te voeren.

Welke grondslag:

 • De verwerking van bovenstaande gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom u contact met ons opneemt via het serviceformulier, u te adviseren of u te helpen bij vragen en/of klachten.

We delen de (Persoons)gegevens met:

 • Onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van de door u gevraagde services, zoals bijvoorbeeld onze distributeurs indien u het product in een bepaald lang of regio gekocht heeft. Het is mogelijk dat deze partners buiten Nederland en/of de Europese Unie gevestigd zijn;
 • Customer care die u helpt bij een oplossing voor eventuele klachten.
 1. U neemt contact met ons op omtrent overige vragen.

Wanneer u via het contactformulier op onze Website contact met ons zoekt voor overige vragen (vragen die niet gerelateerd zijn aan services omtrent uw product of het bestellen van een onderdeel), of wanneer u via een ander kanaal contact met ons zoekt voor overige vragen, bijvoorbeeld middels social media, e-mail of telefoon, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens.  

Welke (Persoons)gegevens verzamelen we:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • De vragen en/of opmerkingen die u vermeldt in het contactformulier of in uw bericht via een ander kanaal.

Met welk doel:

Tunturi New Fitness BV maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;
 • We gebruiken de gegevens om uw overige vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld omtrent advisering ten aanzien van onze producten.

Welke grondslag:

 • De verwerking van bovenstaande (Persoons)gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom u contact met ons opneemt via het contactformulier, u te adviseren of u te helpen bij uw vragen.

We delen de (Persoons)gegevens met:

 • Onze partners die ons helpen bij het aanbieden en uitvoeren van de klantenservice, zoals bijvoorbeeld distributeurs. Het kan zijn dat deze partners buiten Nederland en de Europese Unie gevestigd zijn.
 1. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw (Persoons)gegevens gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief, via opt-out of door contact met ons op te nemen via [email protected]

Welke (Persoons)gegevens verzamelen we:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres.

Met welk doel:

Tunturi New Fitness BV maakt gebruik van uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze nieuwsbrief te bezorgen.

Welke grondslag:

 • De verwerking van bovenstaande (Persoons)gegevens is noodzakelijk om u onze nieuwsbrief te bezorgen.

We delen de (Persoons)gegevens met:

 • Onze partners die onze mailinglijsten beheren en de nieuwsbrieven versturen.

 1. Hoe worden uw Persoonsgegevens beschermd?

Tunturi New Fitness BV begrijpt dat het veilig bewaren van uw Persoonsgegevens erg belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens.

Onze Website en webapplicaties zijn beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kunt u herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van uw browser. Alle gegevens die u via onze Website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens tussen onze Website en onze verwerkingspartners vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen.

Alle partners met wie we u persoonsgegevens delen moeten zich ook aan deze beveiligingseisen houden, hierover maken we met deze partijen afspraken. Dit geldt ook voor partners die buiten Nederland en/of de Europese Unie zijn gevestigd.

 1. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

Tunturi New Fitness BV bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In ieder geval houden wij 7 jaar aan als maximale bewaartermijn 

 1. Inzage en correctie van uw Persoonsgegevens en andere rechten die u toekomen

 2. Inzage, correctie en verwijdering van uw Persoonsgegevens

Indien u dit wenst, kan Tunturi New Fitness BV u een overzicht verstrekken van de Persoonsgegevens van u die bij ons bekend zijn.

Indien de verwerkte Persoonsgegevens onjuist blijken te zijn, of het bewaren ervan in strijd blijkt met de geldende wet- en regelgeving, zullen we deze Persoonsgegevens corrigeren of op uw verzoek verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van Persoonsgegevens kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar [email protected].

Tunturi New Fitness BV zal uw Persoonsgegevens dan na bevestiging binnen 4 weken verwijderen of aanpassen.

 1. Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met een bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking via het versturen van een e-mail naar [email protected]. We zullen na ontvangst van uw e-mail zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, reageren op uw bezwaar.

 1. Data portabiliteit

U heeft recht op data portabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft om de Persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een bruikbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien u uw Persoonsgegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kunt u een e-mail versturen aan [email protected]. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om te bespreken in welk formaat u de Persoonsgegevens wilt ontvangen. We zullen na dit contact binnen 4 weken, en uiterlijk binnen 3 maanden indien het verzoek complex is, reageren op uw verzoek en de gegevens verstrekken.

 1. Het intrekken van eerder gegeven toestemming

Indien u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door middel van het versturen van een e-mail naar [email protected]. We zullen uw verzoek met betrekking tot intrekking van toestemming zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken beantwoorden en bevestigen.

 1. Het indienen van een klacht bij een Gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u bedenkingen heeft over of u zich zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met uw Persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u dit melden bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze klachten aan te horen.

 1. Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid

Indien u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Tunturi New Fitness B.V.
Postbus 60001
1320 AA Almere
Telefoon +31 36 546 00 50
Fax +31 36 546 00 59
[email protected]

 Service afdeling
[email protected]

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hierboven aangegeven datum geüpdatet. Indien u onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik uw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »